استارت آپ ویکند شهر هوشمند

مرکز علمی - کاربردی استان آذربایجان غربی

۰۴۴-۳۳۳۶۲۰۳۳ : دبیرخانه رویداد

تا شروع رویداد فقط 12 روز دیگر باقیست